Cookies Policy

For the proper functioning of our companies’ websites we use small data files on your device that are called cookies. Cookies are small text files that websites store on your computer or mobile device when you start using the website. This way, the site remembers your preferences and the actions you have taken on the site (e.g. login details, language, font size and other display preferences) for a certain period of time, so you don’t have to re-enter these details and jump from one page to another.

More general information about cookies

For more detailed information about cookies, you can visit, for example: https://support.microsoft.com/gp/cookies/cs
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
www.seznam.cz (Sklik);www.imedia.cz
www.facebook.com
https://tools.google.com
www.google.com/intl/en/policies/terms (or privacy)

Cookies on our website (www.eyeball.club)

If your browser is enabled to use cookies, we assume that you agree to the use of cookies on our website If you wish to withdraw your consent, simply block the use of cookies in your browser and delete all existing cookies from your browser. Please note that blocking cookies may have a negative effect on the functionality of the website. You can change your preferences in your web browser at any time.

Our website uses the following categories of cookies:

  • Technical cookies (necessary): we use them to enable certain services (login to the portal, security, etc. ) on the organisation’s website to work properly.
  • Functional cookies (necessary): for some services we use them for example to set the customization of the appearance, font size, language settings, troubleshooting of web pages, etc.

Technical and functional cookies are necessary for the functioning of our website. If you block these cookies in your browser, our website may not function properly. We store technical and functional cookies for a maximum of six months, or until they expire or are removed from your device.

Cookies Table:

Analytical cookies: used to measure visitor traffic and behaviour. We analyse data from cookies in an anonymised form and their retention period is the same as for technical or functional cookies.

Cookies issued by our company

These are technical, functional, analytical.

Cookies issued by third parties

In order to provide you with even better service and more precisely targeted content, we may in some cases use certain third-party services. These services are subject to their own user data protection policies, which are available from each service provider. If you do not agree and do not wish to be analysed when you visit the organisation’s website, you can disable or opt out of such services across the board by following the instructions in the link below.

In particular, this may involve the following services:

Google Analytics
https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

If you would like to know what analytics cookies may be processed by Google tools, you can install an add-on module in common web browsers (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). This module can also block analytical measurements.

How to set up the storage and deletion of third-party cookies or restrict their use in your internet browser

Internet browsers offer the possibility of user settings for cookies. The settings of these browsers allow you to enable or disable the storage of all cookies, third-party cookies, the reading of cookies or their complete deletion. Such settings are always individual for each web browser, and browser developers can change these settings at any time. You can also delete all or selected cookies stored on your device within your browser settings. You can also use the so-called anonymous browsing feature, which some browsers offer, to browse the web without storing information. No cookies are placed on your device during anonymous browsing.

Important: Each internet browser has its own individual settings and these settings are not passed on to each other. Tutorials for the most used internet browsers

Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera
Seznam.cz prohlížeč
Safari

Zásady práce s cookies

Pro správnou funkci stránek našich společností využíváme malé datové soubory na vašem zařízení, které nesou označení cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují vaše preference a úkony, které jste na nich provedli (např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Pro podrobnější informace o cookies můžete navštívit např. stránku: https://support.microsoft.com/gp/cookies/cs
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs
www.seznam.cz (Sklik);www.imedia.cz
www.facebook.com
https://tools.google.com
www.google.com/intl/en/policies/terms (nebo privacy)

Cookies na naší webové stránce (www.eyeball.club)

Pokud bude mít Váš internetový prohlížeč použití cookies povoleno, vycházíme z toho, že souhlasíte s využíváním cookies na našich webových stránkách Pokud si tento souhlas přejete odvolat, stačí použití cookies v prohlížeči zablokovat a všechny stávající cookies ze svého prohlížeče vymazat. Upozorňujeme, že blokování souborů cookies může mít negativní vliv na funkčnost webových stránek. Vaše preference můžete ve Vašem internetovém prohlížeči libovolně kdykoliv měnit.

Naše webové stránky používají následující kategorie cookies:

  • Technické cookies (nezbytné): používáme k tomu, aby některé služby (přihlášení do portálu, zajištění bezpečnosti, aj. ) na webové stránce organizace fungovaly správně.
  • Funkční cookies (nezbytné): pro některé služby využíváme např. pro nastavení přizpůsobení vzhledu, velikosti písmen, nastavení jazyka, odstraňování poruch webových stránek apod.


Technické a funkční cookies jsou nezbytné pro fungování našeho webu. Pokud ve svém prohlížeči dojde k zablokování těchto cookies, nemusí náš web fungovat korektně. Technické a funkční cookies uchováváme po dobu nejdéle šesti měsíců, resp. do doby vypršení jejcih platnosti nebo odstraněním z vašeho zařízení.

Tabulka Cookies:

  • Analytické cookies: používáme pro měření návštěvnosti a chování návštěvníků. Data z cookies analyzujeme v anonymizované podobě a jejich doba uchování je totožná jako u technických či funkčních cookies.

Cookies, jejichž vydavatelem je naše společnost

Jedná se o technické, funkční, analytické.

Cookies, jejichž vydavatelem jsou třetí strany

Abychom vám mohli poskytovat ještě lepší služby a přesněji cílený obsah, můžeme v některých případech využívat i některých služeb třetích stran. Na tyto služby se vztahují vlastní zásady ochrany uživatelských dat, které jsou k dispozici u jednotlivých poskytovatelů služeb. Pokud nesouhlasíte a nepřejete si být při návštěvě webových stránek organizace předmětem analýzy, můžete dle návodu na níže uvedeném odkazu takové služby plošně vypnout či se z nich odhlásit.

Zejména se může jednat o tyto služby:

Google Analytics
https://policies.google.com/privacy
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Pokud si přejete zjistit, jaké vaše analytické cookies pomocí nástrojů společnosti Google mohou být zpracovávány, můžete si nainstalovat přídavný modul do běžných internetových prohlížečů (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout). Tento modul umí také analytické měření zablokovat.

Jak nastavit ukládání a mazání cookies třetích stran nebo omezit jejich použití v internetové prohlížeči

Internetové prohlížeče nabízejí možnost uživatelského nastavení práce s cookies. Nastavení těchto prohlížečů umožňuje povolení nebo zakázání ukládání všech cookies, cookies třetích stran, čtení cookies a nebo jejich kompletní smazání. Takové nastavení je vždy individuální pro každý webový prohlížeč a vývojáři prohlížečů tato nastavení mohou kdykoli změnit. V rámci nastavení prohlížeče můžete také smazat všechny nebo vybrané cookies uložené na vašem zařízení. Pro prohlížení webu bez ukládání informacích můžete také využít funkci tzv. anonymní prohlížení, kterou některé prohlížeče nabízejí. Během anonymního prohlížení se na vaše zařízení neukládají cookies.

Důležité: každý internetový prohlížeč má svá individuální nastavení a tato nastavení se nepředávají mezi sebou. Návody k nejvíce používaným internetovým prohlížečů

Google Chrome
Internet Explorer
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Opera
Seznam.cz prohlížeč
Safari

    Join our exclusive newsletter community and get insider news and tips.

    By submitting your personal data, you allow us to process personal data to the extent specified as specified in Information about Processing of Personal Data.